گوشت قرمز

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
 1. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سالامی %90
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎792,000 ریال قیمت ویژه ‎673,200 ریال
  مشاهده سریع
 2. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  پپرونی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎674,000 ریال قیمت ویژه ‎572,900 ریال
  مشاهده سریع
 3. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف سالامی دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎499,000 ریال قیمت ویژه ‎399,200 ریال
  مشاهده سریع
 4. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک پرسی خانواده
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎990,000 ریال قیمت ویژه ‎792,000 ریال
  مشاهده سریع
 5. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک خانواده
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎539,000 ریال قیمت ویژه ‎431,200 ریال
  مشاهده سریع
 6. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پنیر دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎366,000 ریال قیمت ویژه ‎292,800 ریال
  مشاهده سریع
 7. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  نوروزی
  امتیاز:
  93%
  قیمت عادی ‎717,000 ریال قیمت ویژه ‎630,960 ریال
  مشاهده سریع
 8. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پپرونی دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎519,000 ریال قیمت ویژه ‎415,200 ریال
  مشاهده سریع
 9. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کراکف پنیر
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎319,000 ریال قیمت ویژه ‎271,150 ریال
  مشاهده سریع
 10. کراکف دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎533,000 ریال قیمت ویژه ‎453,050 ریال
  مشاهده سریع
 11. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک پرسی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎680,000 ریال قیمت ویژه ‎598,400 ریال
  مشاهده سریع
 12. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک ممتاز
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎477,000 ریال قیمت ویژه ‎419,760 ریال
  مشاهده سریع
 13. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  کالباس خشک ویژه
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎390,000 ریال قیمت ویژه ‎343,200 ریال
  مشاهده سریع
 14. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  خشک دودی
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎583,000 ریال قیمت ویژه ‎513,040 ریال
  مشاهده سریع
 15. اضافه کردن به لیست علاقه مندی
  سالامی %80
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎542,000 ریال قیمت ویژه ‎476,960 ریال
  مشاهده سریع
 16. فیله گوشت
  Rating:
  0%
  قیمت عادی ‎729,000 ریال قیمت ویژه ‎641,520 ریال
  مشاهده سریع
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه